Dwa podmioty w postępowaniu finansowym

Podzielamy tym samym poglądy niektórych teoretyków prawa, dla których roszczenie stanowi szczególny rodzaj uprawnienia, polegający na aktualnej możności żądania od innych osób konkretnego zachowania się.

W postępowaniu finansowym występują zawsze dwa podmioty: 1) prowadzący postępowanie, 2) adresat postępowania, którego ono dotyczy. Podmioty prowadzące postępowanie są oznaczone w ustawie co do właściwości rzeczowej, miejscowej, czasowej i instancyjnej. Czasami podlegają one wyłączeniu w konkretnej sprawie. Natomiast adresaci postępowania to podmioty bierne prawa finansowego. Ponadto uczestnikami postępowania mogą być podmioty występujące w interesie społecznym (np. prokurator, organizacja społeczno-samorządowa itp.), bądź też mające jedynie interes faktyczny (świadkowie, biegli, eksperci itp.). Warto przy tym zwrócić uwagę na to, że o ile zdolność prawna podmiotów prawa finansowego nie pokrywa się z cywilistyczną konstrukcją tej instytucji, o tyle zdolność do czynności prawnych oceniana jest na ogół w postępowaniu finansowym według reguł przyjętych w kodeksie cywilnym.

Postępowanie finansowe nie toczy się według jednolitych przepisów prawnych. Podstawy prawne postępowania są bowiem zróżnicowane ze względu na sferę publicznej działalności finansowej, w której leżą uprawnienia lub obowiązki finansowo-prawne konkretyzowane w toku postępowania finansowego. W niektórych rodzajach spraw sięga się po przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (np. w sprawach podatkowych), lecz i tam stosuje się pewne reguły odrębne.

Leave a Reply