Dotychczasowe testy kontroli zgodności z zasadą pomocniczości

Z drugiej jednak strony samo istnienie tego mechanizmu przyczynia się do zasadnego zwiększenia nieformalnego wpływu parlamentów krajowych na swoje rządy i Komisję Europejską. W porównaniu z traktatem konstytucyjnym Traktat z Lizbony przewiduje wydłużenie terminu składania zastrzeżeń przez parlamenty narodowe z sześciu do ośmiu tygodni. Oznacza to jednak nadal, że parlamenty krajowe dysponują tylko bardzo ograniczonym czasem na poważny wysiłek koordynacyjny. W interesie rządów państw członkowskich i samej Komisji Europejskiej nie będzie jednak dopuszczenie do uruchomienia mechanizmu kontroli zgodności z zasadą pomocniczości, którego ostatnią instancją jest skarga do Trybunału Sprawiedliwości.

Dotychczasowe testy kontroli zgodności z zasadą pomocniczości dowiodły jednak, że wzajemna wymiana informacji pomiędzy parlamentami nie jest wystarczająca. Badanie takiej zgodności należy bowiem podjąć jeszcze w stadium poprzedzającym działania legislacyjne, co pozwoli zwiększyć

8 Por. J. Leinen, Die Gewinner tles neuen Eumpa- Yerlmges, Friednch-Ebert-Stiftung, Internationale Politikanalyse, marzec 2008, s. 2. skuteczność mechanizmów wczesnego ostrzegania. W tym celu potrzebna jest efektywna wymiana informacji pomiędzy parlamentami krajowymi. Parlamenty umieszczają wprawdzie swe stanowiska we wspólnej bazie danych działającej przy dyrekcji Parlamentu Europejskiego odpowiedzialnej za relacje z parlamentami krajowymi (IPEX), jednakże ta wymiana informacji powinna być bardziej skuteczna. IPEX musi stać się dodatkowym instrumentem aktywnej i nieustannej wymiany wiadomości pomiędzy parlamentami krajowymi, zwłaszcza w sytuacji, gdy parlamenty, nie dokonawszy jeszcze ostatecznej kontroli, widzą konieczność wniesienia zastrzeżeń w związku z naruszeniem zasady pomocniczości.

Sprawność Konferencji Komisji Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych

Rozważając zagadnienie wielopłaszczyznowości wspólnotowego parlamentaryzmu, należy dokonać krytycznej analizy działalności Konferencji Komisji Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych (COSAC). Ogólnie rzecz biorąc, jest to platforma wymiany międzyparlamentarnej na poziomie ogólnoeuropejskim obejmująca rozległy zakres zagadnień o znaczeniu wspólnotowym. Wątpliwe jest jednak, czy zapewnia ona odpowiednią formę instytucjonalizacji współpracy parlamentów krajowych umożliwiającą trwałą i nieustanną wymianę informacji między nimi. Do skutecznego stosowania kontroli zgodności z zasadą pomocniczości przez parlamenty krajowe powinien być w większym stopniu włączany szczebel roboczy. Celowym rozwiązaniem mogłaby być koordynacja współpracy międzyparlamentarnej za pośrednictwem dyrekcji zajmującej się kontaktami z parlamentami krajowymi w Parlamencie Europejskim. Dotychczasowa wymiana informacji między parlamentami krajowymi w kwestii oceny zgodności z zasadą pomocniczości pokazuje wyraźnie, że komunikacja ta kuleje, mimo że IPEX ułatwia posłom wszystkich krajów członkowskich dostęp do stanowisk innych parlamentów.

Leave a Reply