Czego wynikiem jest decyzja podatkowa?

Sugestia wynikająca z art. 5 ustawy o zobowiązaniach podatkowych co do tego, iż istnieją dwa sposoby ustalania zobowiązań podatkowych jest zasadna, jeżeli uwzględnimy jednak fakt, że jest więcej niż dwa sposoby wymiaru podatku. Wyróżnić bowiem można cztery metody wymiaru podatku: 1) wymiarjest zbędny, ponieważ wysokość podatku wynika jednoznacznie z przepisu prawa 2) wymiar podatku jest pozostawiony samemu podatnikowi, który musi porównać dane faktyczne dotyczące jego osoby lub działalności z danymi wyznaczonymi normatywnie i na tej podstawie obliczyć wysokość podatku, po zastosowaniu ewentualnych zwolnień lub ulg 3) wymiar podatku należy do płatnika, który oblicza podatek oraz pobiera go od podatnika i wpłaca na rzecz właściwego urzędu skarbowego lub organu gminy 4) wymiaru podatku dokonuje organ podatkowy i ustala go w formie decyzji podatkowej, stanowiącej jednocześnie tzw. nakaz płatniczy (C. Kosikowski, Postępowanie finansowe. Warszawa 1986, s. 54-56). Decyzja podatkowa jest rezultatem postępowania podatkowego w rozumieniu przepisów k.p.a. Natomiast

Wbrew sugestii wynikającej z redakcji przepisu art. 5 ustawy o zobowiązaniach podatkowych nie można przyjąć, że zasadą jest powstawanie zobowiązań podatkowych w drodze decyzji podatkowej. Wręcz odwrotnie sformułować można zasadę, że ustalenie zobowiązania podatkowego w drodze decyzji podatkowej ma miejsce wtedy, gdy zobowiązanie to nie wynika bezpośrednio z mocy prawa (pokrywając się wówczas z obowiązkiem podatkowym), bądź gdy wymiar podatku nie należy do podatnika lub płatnika albo gdy podatnik lub płatnik nie wykonają wymiaru lub dokonają go w sposób wadliwy.

Leave a Reply