Coroczne sprawozdania z wykonania budżetu państwa

Kontrola wykonania budżetu państwa i sprawozdawczość budżetowa

Wykonanie budżetu państwa zarówno na bieżąco, jak i po każdym roku budżetowym kontroluje Sejm. Minister Finansów, do 10 września roku budżetowego, przedstawia komisji sejmowej właściwej do spraw budżetu i Najwyższej Izbie Kontroli okresową informację o przebiegu wykonania budżetu państwa za pierwsze półrocze.

Coroczne sprawozdania z wykonania budżetu państwa przedstawia Sejmowi i Najwyższej Izbie Kontroli Rada Ministrów, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po upływie roku budżetowego. Do tego sprawozdania winno być załączone także sprawozdanie o dochodach i wydatkach dotyczących zadań z

zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz zbiorcza informacja o wykonaniu budżetu gmin. Obowiązujące Prawo budżetowe określa, że następujące elementy powinny wchodzić w skład sprawozdania z wykonania budżetu państwa:

-ocena realizacji założeń polityki społeczno-gospodarczej wraz z podstawo-wymi wskaźnikami produkcji, zatrudnienia, dochodu narodowego, obrotów handlu zagranicznego, inwestycji, spożycia, cen i płac, ocena finansów jednostek gospo-darczych, przychodów i wydatków pieniężnych ludności, bilansu finansowego sektora publicznego oraz bilansu płatniczego:

-dochody i wydatki wynikające z zamknięć rachunków budżetu państwa, sporządzone według szczegółowości i układu ustawy budżetowej

-dochody i wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

-dochody i wydatki gospodarki pozabudżetowej oraz państwowych fundu-szów celowych

-część objaśniającą wykonanie budżetu państwa, z uwzględnieniem różnic między budżetem uchwalonym a wykonanym.

Leave a Reply