Bilans należności i zobowiązań Skarbu Państwa

Zagadnienia budżetu państwa są omówione w cz.II podręcznika, dlatego w tym miejscu zostaną one pominięte. Niżej podamy natomiast krótką charakterystykę pozostałych, wymienionych wyżej planów finansowych.

Bilans należności i zobowiązań Skarbu Państwa jest sporządzany w celu zbiorczego ujęcia rzeczywistej sytuacji finansowej Skarbu Państwa. Rejestruje on stan należności (z rozróżnieniem zaległości podatkowych i kredytów zagranicznych) oraz zobowiązań (z tytułu długu publicznego i

gwarancji) na początek i koniec roku. Ułatwia to racjonalizację polityki dochodowej i wydatkowej państwa w ujęciu dynamicznym.

Założenia polityki społeczno – gospodarczej, uchwalane przez Parlament, nie mają wyraźnego charakteru prawnego, a ich treść nnie jest określona przepisami prawa. Uznaje się jednak, że ze względu na fakt, iż winny one ustalać podstawowe cele i środki ich realizacji w zakresie polityki gospodarczej i społecznej na dany rok, muszą zawierać przynajmniej następujące elementy:

– ogólne cele polityki społeczno – gospodarczej,

– omówienie głównych zamierzeń polityki gospodarczej, w tym:

-założenia planowanych zmian w systemie finansowym przedsiębiorstw i instrumentów polityki gospodarczej,

-założenia polityki inwestycyjnej (formy wspierania działalności inwestycyjnej, priorytetowe kierunki inwestowania),

-wybrane programy branżowe, obejmujące m.in. założenia polityki przemysłowej, polityki rolnej, polityki handlu zagranicznego,

-kierunki przemian własnościowych (w tym program prywatyzacji),

Leave a Reply