Aspekty polityczne wyborów

Europejska Partia Ludowa i Partia Europejskich Socjalistów będą pełniły rolę gwaranta stabilności oraz sprawności procesu stanowienia prawa w Unii. Te dwie polityczne rodziny działające dotąd w Parlamencie Europejskim udowodniły, że metoda konsensusu i kompromisu jest najbardziej skuteczna.

W wielu państwach na znaczeniu zyskały partie i ugrupowania skrajnie prawicowe i eurosceptyczne (Holandia, Dania, Austria, Węgry). W Polsce skrajne i populistyczne ugrupowania nie zdobyły żadnych mandatów, co niewątpliwie świadczy o większej niż pięć lat temu dojrzałości i odpowiedzialności głosowania. Zwycięskie partie stanowią główne nurty politycznej debaty w Polsce.

Nadchodząca kadencja 2009-2014 będzie z wielu powodów wyjątkowa. W czasie jej trwania najprawdopodobniej wejdzie w życie Traktat z Lizbony. Przyzna on Parlamentowi Europejskiemu nowe, większe kompetencje i zmieni na jego korzyść układ sił pomiędzy instytucjami unijnymi. Na mocy postanowień Traktatu z Lizbony wzmocnione zostaną kompetencje Parlamentu Europejskiego jako organu władzy prawodawczej. Zwykła procedura prawodawcza (określenie to zastąpi obecną procedurę współdecydowania), w której Parlament jest współlegislatorem na równi z Radą, staje się ogólną zasadą i zostaje rozszerzona na prawie wszystkie dziedziny prawa europejskiego, łącznie z wymiarem sprawiedliwości i sprawami wewnętrznymi. Podobnie nowa procedura budżetowa zostanie oparta na procesie wspólnego podejmowania decyzji, przy zachowaniu równorzędnych uprawnień Parlamentu Europejskiego i Rady, które również wspólnie będą decydować o kształcie wieloletnich ram finansowych.

Wyzwania stojące przed Parlamentem Europejskim podczas kadencji 2009-2014

Kryzys istotnie wpłynął na oczekiwania Europejczyków wobec Europy. Postawił nowe wyzwania także przed Parlamentem Europejskim. Wyniki badań wskazują, że większość obywateli Unii oczekuje od Parlamentu Europejskiego wspólnego działania w zakresie koordynacji polityki gospodarczej, budżetowej i podatkowej (wzrost z 26% do 32% w ciągu ostatnich miesięcy). Ponadto Europejczycy oczekują aktywności Parlamentu w dziedzinie ochrony konsumentów i zdrowia publicznego (36%), polityki bezpieczeństwa i obronności (32%), walki ze zmianami klimatycznymi (30%) oraz wspólnej polityki energetycznej (30%).

W sytuacji kryzysowej Europejczycy oczekują od Unii Europejskiej zdecydowanego działania. W tym sensie kryzys stanowi test dla instytucji europejskich, które będą musiały potwierdzić swoją rolę i przydatność z punktu widzenia rozwiązywania istotnych problemów dla obywateli. Kryzys gospo- darczy jest wśród tych postulatów i w obliczu ostatnich danych napływających z państw europejskich, tematem najbardziej aktualnym, W szczególności w ramach swoich kompetencji Parlament Europejski będzie mógł się zająć kwestiami takimi jak nadzór finansowy, transfery pieniężne i swoboda przepływu kapitału.

Nowe kompetencje Parlamentu Europejskiego będą sprzyjać efektywniejszemu rozwiązywaniu problemów. Powstaje pytanie, jak Parlament odnajdzie się w tej nowej rzeczywistości i czy będzie potrafił wykorzystać w pełni potężne kompetencje, które zostaną mu powierzone. To wielka szansa, warto ją wykorzystać.

Leave a Reply