Administracja finansów

Podział na organy zarządzające finansami publicznymi i organy finansowe opiera się na kryterium funkcji spełnianej przez dany organ w ramach publicznej działalności finansowej. Rozróżnienie to ma istotne znaczenie nie tylko ze względów systematyki administracji finansów publicznych, lecz głównie z powodu odrębnych problemów, jakie wiążą się z organizacją i funkcjonowaniem administracji finansów publicznych. Możliwe są rzecz jasna również zbieżności wyrażające się w tym, iż organ finansowy pełni niektóre funkcje zarządzania, natomiast organ zarządzania podejmuje także zadania właściwe dla organów finansowych. Dlatego też do organów finansowych i organów zarządzania odnosi się problem właściwych struktur organizacyjnych, metod działania, wielkości kadr i sposobu ich angażowania itd. Prowadzi to w sumie do pewnej odrębności problematyki administracji finansów publicznych (por. C. Kosikowski, Administracja finansów jako dział prawa i dyscyplina naukowa, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1980, t. XXIV).

Geneza administracji finansów publicznych jest odległa w czasie. Natomiast ewolucja tego zagadnienia wskazuje jednoznacznie na ścisłą zależność między zakresem i rolą finansów publicznych a zakresem i rolą administracji finansów publicznych. W zależności od typu gospodarki rola finansów publicznych jest większa (w gospodarce rynkowej) lub mniejsza (w gospodarce sterowanej dyrektywnie przez państwo) zależność ta wyznacza również zakres i rolę administracji finansów publicznych. Aby dobrze zrozumieć, jaki jest stan organizacyjny administracji finansów publicznych w aktualnej sytuacji Polski trzeba uprzednio poznać różne formy organizacji administracji finansów publicznych, które miały miejsce w przeszłości (poza Polską i w Polsce), a także te, które występują aktualnie w rozwiniętych państwach o gospodarce rynkowej.

Leave a Reply